سالی که بهارش قدم فاطمه باشد 

صدهابرکت ازکرم فاطمه باشد 

امیدکه یک مژده زصدهاخبرخوش  

پیغام فرج درحرم فاطمه باشدتاريخ : جمعه بیست و نهم اسفند ۱۳۹۳ | 21:1 | نویسنده : رحیمه نصیری |